Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού του Συλλόγου και την αριθ. 2/01-02-17 απόφαση του Δ.Σ. καλεί τα μέλη σε Γενική Συνέλευση στις 26 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 8 π.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο) στις 2 Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 8 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα και με την παρακάτω διαδικασία:

 

1) ΧΩΡΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Α) Στην Άρτα και στο Γραφείο του Συλλόγου στο Σκοπευτήριο.
Β) Στην Άγναντα και στο Βουργαρέλι στα Γραφεία των αντιστοίχων Δασικών Σταθμών και στην Άνω Καλεντίνη στο Δημοτικό Σχολείο.

2) ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) Στην Άρτα: Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 και προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ/κού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Β) Στην Άνω Καλεντίνη, Άγναντα και Βουργαρέλι: Μόνο αρχαιρεσίες ανάδειξης Δ/κού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής και επιπλέον ανάδειξη Τριμελούς Επιτροπής για τη Διοίκηση κάθε Παραρτήματος.

3) ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα (Δ/κό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Τριμελείς Επιτροπές Παραρτημάτων) υποχρεούνται να καταθέσουν  στα Γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου στην Άρτα τα παρακάτω:
α) Αίτηση που να αναφέρει για πιο από τα παραπάνω αξιώματα θέτουν υποψηφιότητα. 
β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν τα εξής:
«Είμαι Έλληνας υπήκοος και δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν έχω  καταδικαστεί για παραβάσεις του Νόμου περί θήρας ή παραβάσεις που θίγουν τα συμφέροντα του Συλλόγου και δεν εκκρεμεί σε βάρος μου σχετική κατηγορία. Έχω απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (πλην του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα που απαιτείται απολυτήριο Λυκείου η εξατάξιου Γυμνασίου).Έχω συμπληρώσει το 23οέτος της ηλικίας. Έχω εφοδιασθεί με άδεια κυνηγίου τουλάχιστον επί τριετία .Δεν έχω διατελέσει έμπορος κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλος κυνηγετικών οργανώσεων την τελευταία τριετία».

Εκτός από αυτά θα προσκομίσουν το βιβλιάριο θήρας, φωτοτυπικό αντίγραφο της ταυτότητας καθώς και το απολυτήριο Δημοτικού, εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου.
Κατάθεση αυτών έως 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00.
Ώρα λήξης της ψηφοφορίας καθορίζεται η 19:00 μ.μ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι κάτοχοι αδείας κυνηγετικής περιόδου 2016-17.

Στην ΆΡΤΑ κάθε ψηφοφόρος θα θέτει στο ψηφοδέλτιο μέχρι (8) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους του Δ.Σ. και μέχρι (2) σταυρούς στους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στην ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ, ΑΓΝΑΝΤΑ και ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ κάθε ψηφοφόρος θα θέτει μέχρι (8) σταυρούς στους υποψήφιους του Δ.Σ., μέχρι (2) σταυρούς στους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής και μέχρι (3) σταυρούς στους υποψήφιους του αντιστοίχου παραρτήματος και όχι άλλου παραρτήματος.

Κατά την ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα μονογράφει το βιβλιάριο θήρας κάθε κυνηγού στη σελίδα Παρατηρήσεις Κυνηγετικού Συλλόγου.
Πληροφορίες στα Γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου τηλ. 2681073804 & 2681028476 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας


Δημήτριος Τσουμάνης                                                     Ιωάννης Γεώργος