ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 2017-2018

1. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Α/Α Ονομασία Ζώνες 1 Περίοδος Ημέρες Επιτρ. αριθμός
01 Αγριοκούνελο* (Oryctolagus cuniculus) 20/8 - 14/9 15/9 - 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
02 Λαγός** (Lepus europaeus) 15/9 - 10/1 Τε/Σ/Κ (Ένα) 1
03 Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9-21/1 Τε/Σ/Κ (Έξι) 6 κατά ομάδα
04 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8 - 14/9
15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
05 Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

2. ΠΟΥΛΙΑ

Α. Δενδρόβια - Εδαφόβια

Α/Α Ονομασία Ζώνες 1 Περίοδος Ημέρες Επιτρ. αριθμός
01 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 - 14/9 15/9 - 10/2 Όλες (Δέκα) 10
02 Φάσα (Columba palumbus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
03 Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
04 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Όλες (Δώδεκα) 12
05 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Όλες (Δώσεκα) 12
06 Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Όλες

(Είκοσι πέντε) 25
(Συνολικά
από όλα τα είδη)

07 Δενδρότσιχλα (Τσαρτσάρες) (Turdus viscivorus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Όλες
08 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Όλες
09 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Όλες
10 Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Όλες
11 Καρακάξα (Pica pica) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12 Κάργια (Corvus monegula) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13 Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 - 28/2 Όλες (Δέκα) 10
16 Πετροπέρδικα (Γκρέκα) *** (Alectoris graeca) 01/10 - 15/12 Τε/Σ/Κ (Δύο) 2
17 Νησιώτικη πέρδικα (Τσούκαρ)**** (Alectoris chukar) 01/10 - 15/12 Τε/Σ/Κ (Τέσσερα) 4
18 Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 - 31/12 Τε/Σ/Κ (Ένα) 1

Β. Υδρόβια και παρυδάτια

Α/Α Ονομασία Ζώνες 1 Περίοδος Ημέρες Επιτρ. αριθμός
01 Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 - 10/2 Όλες

(Δώσεκα) 12
(Συνολικά
από όλα τα είδη)

02 Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 - 31/1 Όλες
03 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos) 15/9 - 31/1 Όλες
04 Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 - 10/2 Όλες
05 Σαρσέλα (Ψαλίδα) (Anas querquedula) 15/9 - 31/1 Όλες
06 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9 - 31/1 Όλες
07 Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 - 31/1 Όλες
08 Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 - 31/1 Όλες
09 Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 - 10/2 Όλες
10
Ασπρομετωπόχηνα**** (Anser albifrona)
15/9 - 31/1 Όλες
11 Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 - 31/1 Όλες (Δέκα) 10
12 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 - 31/1 Όλες (Δέκα) 10
13
Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 - 31/1 Όλες (Δέκα) 10

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (27) σχετική.

*         Από 1/3 έως 10/3 µόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
**       Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
***     Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), µόνο τις µέρες Σάββατο και Κυριακή.
****   Ειδικές ρυθµίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10
***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β 23/2/2012) στη λίµνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο ∆έλτα του Νέστου, στη Λίµνη Ισµαρίδα, στη Λίµνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και στο ∆έλτα του Έβρου.