Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018.

Με την 159489/1969/31.7.2017 (Β´ 2809) Υπουργική απόφαση το κυνήγι για την κυνηγετική περίοδο 2017-18 ρυθμίζεται ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό χρόνο 2017-2018 από 20 Αυγούστου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.

2. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2018.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουµε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουµε τη χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2017 µέχρι και 21.1.2018 σε τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουµε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε οµάδες µέχρι δέκα (10) κυνηγών, µε δικαίωµα θήρευσης µέχρι έξι (6) ατόµων ανά οµάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώµα του, καθώς και των χοιροµητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουµε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2016 µέχρι 20.1.2018 µε τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2018 µέχρι 28.2.2018 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης, από 20/8-14/9, το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. ∆ιευκρινίζουµε ότι η χρησιµοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισµούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

5. Απαγορεύουµε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήµνο και Άγιο Ευστράτιο.

6. Απαγορεύουµε το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδους στον Άγιο Ευστράτιο.

7. Απαγορεύουµε το κυνήγι όλων των θηραµάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.

8. Απαγορεύουμε  το  κυνήγι  όλων  των  θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, για το κυνηγετικό έτος 2017 -2018, σύμφωνα με την αριθμ. 143542/2086/9-8-2016 απόφαση ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2836/Β’)

9. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

10. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύµφωνα µε τον πίνακα θηρευσίµων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης µε τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) Στο νοµό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 17.9.2017, 24.9.2017, 01.10.2017, 08.10.2017, 15.10.2017, 22.10.2017, 29.10.2017 και 05.11.2017
β) Στους  νοµούς  Σάµου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Κρήτης και ∆ωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚ∆) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2017 έως 30.11.2017 και µόνο τις ηµέρες Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις µεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2017 έως 30.11.2017 µόνο τις µέρες Σάββατο - Κυριακή.
γ) Παρατείνουµε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή µας «Τροποποίηση ρυθµίσεων θήρας» από 20.08.2017 έως 14.09.2017.

11. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραικού όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την αριθμ 40390/1-10-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Δ ́ 446).

12. Ειδικά για την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Δυτική Μακεδονία και το Νομό Ιωαννίνων καθορίζεται ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων αγριόχοιρου, ανά ομάδα και έξοδο, από έξι (6) θηρευόμενα άτομα, σε δέκα (10). Στην περίπτωση που σε περιοχές εκτός των παρα
πάνω η οικεία Δασική Αρχή κρίνει ότι χρειάζεται αύξηση της κάρπωσης του αγριόχοιρου είναι δυνατή, μετά από εισήγηση της προς τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η έκδοση υπουργικής απόφασης που να επιτρέπει την αύξηση αυτή.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουµε το κυνήγι:
1.1.
Στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραµάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος της χερσαίας µεθοριακής γραµµής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας σύµφωνα µε την αριθµ. 14985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ∆ασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σηµείο 28 του προοιµίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού Πολιτισµού.
1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

2. Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραµάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δηµόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήµνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσµοί έχουν διαταράξει το οικοσύστηµα και έχουν δηµιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήµατα και καταστροφές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης µετά από εισήγηση της αρµόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στους περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, µπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατός τους ένδυµα φωσφορίζοντος χρώµατος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχηµάτων.