ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

Τοπική Περιφερειακή Γενική
01 Τέλη αδειών 10 € 30 € 60 €
02 Πάγιο τέλος χαρτ. (15) + 20% ΟΓΑ 18 € 18 € 18 €
03

Συνδρομή κυνηγ. οργ. (Σύλλογ.: 14,90 €, Ε' ΚΟΗ: 5,00 €, ΚΣΕ: 40,10 €)

60 € 60 € 60 €
04 Ασφάλεια Interamerican 3,50 € 3,50 € 3,50 €
05 Χαρτ, αποδ κλπ
0,72 € 0,72 € 0,72 €
06 Εφημερίδα 2,78 € 2,78 € 2,78 €
Σύνολο 95 € 115 € 145 €
Νέοι κυνηγοί Εγγραφή 1,76 € + 0,02 € 1,78 € 1,78 € 1,78 €
Σύνολο Νέου κυνηγού 96,78 € 116,78 € 146,78 €