ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Τοπική Περιφερειακή Γενική
01 Τέλη αδειών 10 € 30 € 60 €
02 Πάγιο τέλος χαρτ. + ΟΓΑ 18 € 18 € 18 €
03

Συνδρομές κυνηγ. οργ. Σύλλογος.: 14,90 €
Ε' ΚΟΗ: 5,00 €
ΚΣΕ: 40,10 €
Έκτακτη 'Ε ΚΟΗ: 2 €

62 € 62 € 62 €
04 Ασφάλεια Interamerican 3,50 € 3,50 € 3,50 €
05 Χαρτ, αποδ κλπ
0,74 € 0,74 € 0,74 €
06 Εφημερίδα 2,76 € 2,76 € 2,76 €
Σύνολο 97 € 117 € 147 €
Νέοι κυνηγοί Εγγραφή 1,76 € + 0,02 € 1,78 € 1,78 € 1,78 €
Σύνολο Νέου κυνηγού 98,78 € 118,78 € 148,78 €