Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016.

Με την 127568/2533/7-8-2015 Υπουργική απόφαση το κυνήγι για την κυνηγετική περίοδο 2015-16 ρυθμίζεται ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό χρόνο 2015-16 από 20 Αυγούστου 2015 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.

2. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2016.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουµε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουµε τη χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2015 µέχρι και 20.1.2016 σε τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουµε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε οµάδες µέχρι δέκα (10) κυνηγών, µε δικαίωµα θήρευσης µέχρι πέντε (5) ατόµων ανά οµάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώµα του, καθώς και των χοιροµητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουµε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2015 µέχρι 20.1.2016 µε τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2016 µέχρι 29.2.2016 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. ∆ιευκρινίζουµε ότι η χρησιµοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισµούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

5. Απαγορεύουµε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήµνο και Άγιο Ευστράτιο.

6. Απαγορεύουµε το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδους στις νήσους Λήµνο και Άγιο Ευστράτιο.

7. Απαγορεύουµε το κυνήγι όλων των θηραµάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.

8. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

9. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύµφωνα µε τον πίνακα θηρευσίµων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης µε τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) στο νοµό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 20.9.2015, 27.9.2015, 04.10.2015, 11.10.2015, 18.10.15, 25.10.15, 01.11.2015 και 08.11.2015
β) στους νοµούς Σάµου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Κρήτης και ∆ωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚ∆) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2015 έως 30.11.2015 και µόνο τις ηµέρες Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις µεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2015 έως 30.11.2015 µόνο τις µέρες Σάββατο - Κυριακή.
γ) Παρατείνουµε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή µας «Τροποποίηση ρυθµίσεων θήρας» από 20.08.2015 έως 14.09.2016.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουµε το κυνήγι:
1.1.
Στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραµάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος της χερσαίας µεθοριακής γραµµής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας σύµφωνα µε την αριθµ. 14985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ∆ασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σηµείο 26 του προοιµίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού Πολιτισµού.

2. Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραµάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δηµόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήµνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσµοί έχουν διαταράξει το οικοσύστηµα και έχουν δηµιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήµατα και καταστροφές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µετά από εισήγηση της αρµόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στους περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, µπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατός τους ένδυµα φωσφορίζοντος χρώµατος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχηµάτων.